Μύτη με απόκλιση άξονα

Η αποκατάσταση του άξονα, εκτός από τη σοβαρή αισθητική βελτίωση, θα προσφέρει, μέσω της καλύτερης ρινικής αναπνοής, μια σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Οι πλάγιες παρεκτοπίσεις της μύτης, είναι συνήθως συγγενούς αιτιολογίας ή αποτέλεσμα τραυματισμού. Σχεδόν πάντα, αφορούν σε άλλοτε άλλο βαθμό όλες τις δομές, οστέινες και χόνδρινες που απαρτίζουν το σκελετό της μύτης και συνοδεύονται συχνά από μέτρια ή μεγάλη δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής.

Η μύτη αυτή, που στην διεθνή βιβλιογραφία θα τη βρούμε με τον τίτλο crooked nose, είναι μια μύτη που συνιστά μια ιδιαίτερη χειρουργική πρόκληση. Ένας από τους δασκάλους μου, ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός ρινοχειρουργός Robert Simons, συνηθίζει να λέει στου ασθενείς του που έχουν μια μύτη με παρόμοια προβλήματα: « crooked nose? I cannot make it perfectly straight ! ).

Εξειδίκευση

Αφήστε το βλέμμα σας να εστιάσει στην φυσικότητα του αποτελέσματος, στην αρμονία και τη λάμψη του προσώπου και στην καλύτερη συμμετρία του.

Μύτη με απόκλιση άξονα

Με απίστευτη ειλικρίνεια και ταπεινότητα, αυτός ο εξαιρετικός δάσκαλος, θέλει να δείξει τους περιορισμούς που θέτει ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα και το γεγονός ότι η προσπάθεια απαιτεί μεγάλη εμπειρία, καλή προεγχειρητική εκτίμηση και ιδιαίτερους χειρουργικούς χειρισμούς για την επίτευξη ενός, όσο το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος.
Οι μύτες με πλάγια παρεκτόπιση του άξονα είναι από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχουμε επιτυχη αποκατάσταση της ανεμπόδιστης ρινικής αναπνοής του ασθενούς, δεν επαρκεί συνήθως ο ενδορρινικός ευθειασμός του διαφράγματος ή η μείωση του όγκου των ρινικών κογχών. Αυτό που συνηθίζω να λέω στους ασθενείς μου προσπαθώντας να τους δώσω μια οπτική εικόνα είναι ότι αν έχουμε ένα σπίτι του οποίου η στέγη στη μία πλευρά έχει καθίσει, είναι αδύνατον οποιοδήποτε μέσο και να χρησιμοποιήσουμε να δημιουργήσουμε μέσα στο σπίτι δύο απόλυτα όμοια και συμμετρικά δωμάτια εάν δεν επαναφέρουμε τη στέγη στον άξονά της.

Η παρέμβαση μας απαιτεί ορισμένες φορές διπλή οστεοτομία στο μεγαλύτερο ρινικό οστούν της μιας πλευράς και ενδεχομένως μονόπλευρο spreader graft, το οποίο θα σπρώξει τη μύτη προς την άλλη πλευρά μαζί με άλλες επιπλέον συμπληρωματικές τεχνικές.