Μύτη με απόκλιση άξονα

Η αποκατάσταση του άξονα, εκτός από τη σοβαρή αισθητική βελτίωση, θα προσφέρει, μέσω της καλύτερης ρινικής αναπνοής, μια σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Οι πλάγιες παρεκτοπίσεις της μύτης, είναι συνήθως συγγενούς αιτιολογίας ή αποτέλεσμα τραυματισμού. Σχεδόν πάντα, αφορούν σε άλλοτε άλλο βαθμό όλες τις δομές, οστέινες και χόνδρινες που απαρτίζουν το σκελετό της μύτης και συνοδεύονται συχνά από μέτρια ή μεγάλη δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής.

Η μύτη αυτή, που στην διεθνή βιβλιογραφία θα τη βρούμε με τον τίτλο crooked nose, είναι μια μύτη που συνιστά μια ιδιαίτερη χειρουργική πρόκληση. Ένας από τους δασκάλους μου, ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός ρινοχειρουργός Robert Simons, συνηθίζει να λέει στου ασθενείς του που έχουν μια μύτη με παρόμοια προβλήματα: « crooked nose? I cannot make it perfectly straight ! ).

2019 © Copyright - Drlouloudis.gr - Developed with by serviceTag.gr